Програма на СМР по проекта за периода 16.05.2022 г. − 22.05.2022 г.
13-май-2022

Строителен обект

Програма

1.

„Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа“

Програма на строително-монтажните работи за периода

16.05.2022 г. 22.05.2022 г.

2.

„Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

Програма на строително-монтажните работи за периода

16.05.2022 г. 22.05.2022 г.

3.

„Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС „II подем“ до ПС „III подем“

Програма на строително-монтажните работи за периода

16.05.2022 г. 22.05.2022 г.

4.

„Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I: Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Програма на строително-монтажните работи за периода

16.05.2022 г. 22.05.2022 г.

5.

„Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II:

Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Програма на строително-монтажните работи за периода

16.05.2022 г. 22.05.2022 г.

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“