ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“

                                                                                                            

 

Номер на административния договор за безвъзмездна финансова помощ: Д-34-62/31.07.2019 г.

Бенефициент: „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Дата на стартиране: 15.08.2019 г.

Дата на приключване: 15.02.2024 г.

 

Цел на проекта

Главната цел на проекта е да се постигне пълно съответствие на агломерация Русе с изискванията на Директива 91/271/ЕИО и Директива 98/83/ЕО относно осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването, повишаване на ефективността на водопроводната мрежа и модернизация на системата за дезинфекция и обеззаразяване за гр. Русе.

Проектът предвижда също така мерки, които да доведат до намаляване на загубата на вода във водоснабдителната система и по-ефективно управление на активите от страна на оператора.

За решаването на тези проблеми ще се инвестира в следните дейности:

По компонент „Водоснабдяване“

• Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС „II подем“ до ПС „III подем“. Общата дължина на предвидените за реконструкция трасета е 10,205 км.

• Реконструкция и рехабилитация на водопроводни участъци и зони с висока концентрация на загуби на вода от водопроводната мрежа в гр. Русе с дължина 63,261 км.

• Подмяна и модернизация на системите за обеззаразяване и дезинфекция при ПС „II подем“, гр. Русе.

По компонент „Събиране и отвеждане на отпадъчни води”

• Изграждане на канализация в кв. „Средна кула“ и „Долапите", битова и дъждовна канализация, отвеждащи колектори и главен колектор, както и изграждане на 13 бр. канализационни помпени станции с обща дължина около L=43,74 км и 2 450 бр. СКО;

• Доизграждане и реконструкция на смесена канализационна мрежа и съоръжения около 5,4 км и 400 бр. СКО и изграждане на задържателен резервоар под бул. „Христо Ботев“;

За повишаване на ефективността на управлението на ВиК системите е предвидено:

- проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система;

- въвеждане на система за дистанционен мониторинг нa преливници и на ниво водно количество в ключови точки от главните канализационни колектори.

Индикатори

Индикатор 1

Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, целева стойност: 20 301.00 екв. ж.

Индикатор 2

Намаляване на общите загуби на вода, целева стойност: 32.00 %.

Индикатор 3

Водоснабдяване: допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, целева стойност: 138 250.00 екв. ж.

Индикатор 4

Пречистване на отпадъчни води: допълнителен брой жители с достъп до подобрено почистване на отпадъчни води, целева стойност: 20 301.00 екв. ж.

Финансова информация

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ „ВиК“ ООД – Русе осигурява собственото си финансово участие с кредит от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Договореният кредит е първата инвестиция на ЕБВР в рамките на „Финансов инструмент за развитие на водния сектор“ − ново, цялостно решение за подпомагане на сектора, структурирано в партньорство с Фонд на фондовете. Средствата за него са осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ е на обща стойност 

134 397 391.76 лв. (след сключване на Допълнително споразумение № 4 от 03.05.2023 г. към АДБФП №Д-34-62/31.07.2019 г. за актуализация на бюджета на проекта във връзка с изменение на цената на договори за обществени поръчки в резултат на инфлация), от които: 

83 109 135.75 лв.  от Кохезионен фонд;
14 666 318.03 лв. – национално финансиране от държавния бюджет на РБ;
14 223 920.53 лв. собствен принос на Бенефициента;
22 398 017.45 лв. недопустими разходи (разходи за ДДС).

 

 

Дейности по проекта

Проектът обхваща шест основни дейности:

Дейност 1. Подготовка на проекта

Дейност 2. Проектиране и изграждане на ВиК инфраструктура

Дейност 3. Осигуряване на строителен надзор

Дейност 4. Управление на проекта

Дейност 5. Информация и публичност на проекта

Дейност 6. Повишаване ефективността на ВиК оператора.