Реконструирани са 22 км водопроводни и около 3 км канализационни тръби в централната част на гр. Русе в рамките на обект „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“
18-дек-2023

В рамките на строителните дейности по обект „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“, заложени в проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, е извършена реконструкция на 21,97 км водопроводи и на канализация с дължина 2,48 км в централната част на гр. Русе.

 Изборът на конкретните трасета и участъци се базира на комплексна оценка на експлоатационни данни и данни за аварии от ВиК оператора, както и на резултати от хидравличен анализ на съществуващата водоснабдителна система с компютърни хидравлични модели. Обхватът на строителните дейности е съобразен и с инвестиционни намерения на Община Русе за реконструкция  на улични настилки и тротоари, както и  благоустрояване на градската среда за гр. Русе.

Реконструкцията на водопроводната мрежа е извършена с полиетиленови и чугунени тръби с диаметри от ф100 до ф500. Извършена е подмяна на силно амортизирани тръби в лошо техническо и експлоатационно състояние, повечето от които са положени преди над 60-70 години. Амортизираните водоснабдителни участъци са с висока аварийност и чести прекъсвания на водоснабдяването към крайните потребители, което налага извършването на реконструкция за подобряване на състоянието на мрежата и ограничаване на броя на възникващите аварии.

В централната градска част на гр. Русе има множество участъци от канализационната мрежа в лошо техническо състояние, което води до недостатъчната им проводимост. С извършената реконструкция на приблизително 3 км от проблемните участъци от канализационната мрежа се подобрява общото състояние на канализацията в централната част на града.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.