Прессъобщение за откриване на обект „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“
06-дек-2023

На 14-ти декември 2023 г. от 10:00 часа ще се проведе официална церемония „Откриване на обект“ във връзка с изпълнението на проект № BG16М1ОР002-1.016-0001 - „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Русе, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.  

Събитието ще се състои в зала № 1 на Областна администрация – Русе, адрес - пл. "Свобода" 6. Регистрацията започва от 09:40 часа.

За участие са поканени официални гости, имащи отношение по създаване, финансиране и изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 

Проектът е на обща стойност 134 397 391.76 лв. (след сключване на Допълнително споразумение № 4 от 03.05.2023 г. към АДБФП № Д-34-62/31.07.2019 г. за актуализация на бюджета на проекта във връзка с изменение на цената на договори за обществени поръчки в резултат на инфлация), а общата му продължителност е 54 месеца.


Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.