Подобрена е проводимостта на канализационната мрежа в гр. Русе
13-дек-2023

 

В рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ е извършена реконструкция на важни участъци от съществуващата канализационна мрежа, с което е постигнато значително подобряване на нейната проводимост.

Канализационната система на гр. Русе е смесен тип. Изградена е по т. нар. „перпендикулярно пресечна схема“, при която всички напречни колектори са включени в надлъжен крайбрежен колектор чрез преливници. В канализационната система се отвеждат битови, промишлени отпадъчни води и дъждовни води.

Установено е, че при проливни валежи съществуващата канализационна мрежа на град Русе не е в състояние да понесе голямото водно натоварване, поради което в определени участъци се създава риск от наводнения. За да се подобри отводняването и да се избегне сериозното затрудняване на проходимостта на улиците при продължителни и интензивни валежи, в инфраструктурния проект на „ВиК“ ООД – Русе е заложена реконструкция на проблемните точки от канализационната мрежа.

Реконструирана е смесената канализация по ул. „Тулча“ и ул. „Яребична“, извършена е реконструкция на главни канализационни клонове като напр. по бул. „Цар Освободител“ и са разширени съществуващи канализационни колектори, за да се осигури безпрепятственото отвеждане и събиране на постъпващите в канализацията водни количества. Освен това е изграден задържателен резервоар под бул. „Христо Ботев“ в района на СУ „Йордан Йовков“. Резервоарът е изграден от стъклопластови тръби и стоманобетон, като ретензионният му обем е 2732 м3. В него е изградено корито, което ще отвежда битовия отток при сухо време. Благодарение на мащабното строителство, изпълнено в този участък, напълно се елиминира рискът от наводнения, тъй като резервоарът позволява контролирано отвеждане на големи количества дъждовни води.

Повишената проводимост на канализационната мрежа решава дългогодишни проблеми с отводняването при интензивни валежи, което ще доведе до подобряване на условията на живот в гр. Русе.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.