Мащабна реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Русе ще намали проблемите с водоподаването
13-дек-2023

 

Част от строителните дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ обхващат главни и второстепенни водопроводни клонове. Извършено е мащабно обновление на водопроводи по над 90 улици, което ще подобри състоянието на градската мрежа.  

След анализ на събраната техническа и експлоатационна информация в хода на проекта, геопространствен анализ на кадастрални и топографски данни и комплексни хидравлични анализи с помощта на компютърни хидравлични модели в рамките на идейния проект са установени няколко основни проблема в съществуващата водоснабдителна система на града:

•          Наличие на амортизирани водоснабдителни участъци с висока аварийност и чести прекъсвания на водоснабдяването към крайните потребители;

•          В условията на пропадъчна почва (льос) всеки скрит теч представлява опасност за конструкциите на сградите, а след авария се наблюдава слягане на настилките.

•          Необходимост от осигуряване на алтернативно водоснабдяване на няколко квартала.

Разгледани са опции за инженерно-технически мерки в съответствие с разработеното регионално прединвестиционно проучване за обособената  територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Русе. В резултат на извършените проучвания и анализи са набелязани конкретни мерки за решаване на проблемите, които включват реконструкция на съществуващи участъци от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Русе с дължина 32,27 км при запазване на действащата схема на водоснабдяване. Става въпрос за главни и второстепенни водопроводни клонове, които са основно звено във водоснабдителната система. Авариите в проблемните участъци често водят до прекъсване на водоподаването на сравнително големи райони и квартали. Извършената реконструкция в значителна степен ще ограничи броя на възникващите проблеми при водоснабдяването в града и ще ограничи зоните с нарушено водоподаване при аварийни ситуации до определени улици или улични участъци.

Инвестиционните мерки решават и друг дългогодишен проблем, свързан с невъзможност за осигуряване на алтернативно водоснабдяване на определена зона в гр. Русе при евентуална авария на захранващия зоната водопровод. До изпълнението на проекта високите жилищни сгради в кварталите „Здравец - изток“, „Родина 4“, „Дружба 1“ и „Дружба 2“ се водоснабдяват от водоем, който е сравнително отдалечен от този гъсто заселен район, поради което за крайните консуматори е увеличен рискът от прекъсване на водоснабдяването вследствие на авария по дългите довеждащи трасета. В рамките на проекта е създадена помпена станция, благодарение на която водоснабдяването вече се извършва по нов начин, който ще гарантира намаляване на броя на аварийните спирания. Изградена е система за повишаване на налягането. Системата водовзема от по-близко разположен водоем, като по този начин се скъсява многократно пътят на водата до крайния консуматор. Освен това главният клон, който водоснабдява тази зона, е реконструиран и е осигурена възможност за двойното му захранване.

Подмяната на амортизираните главни и второстепенни водопроводни клонове с нови, изградени от висококачествени тръби с дълъг експлоатационен живот със съответната надеждна спирателна арматура, както и изграждането на система за повишаване на налягането са последният етап от изпълнението на строителните дейности в рамките на проекта, но са сред най-значимите дейности, извършени за подобряване на водоснабдяването на град Русе. Реализирането на инвестиционните мерки ще улесни поддържането на мрежата от експлоатационните екипи на ВиК – Русе и ще намали броя на аварийните спирания на водоподаването. 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.