Проектиране и изграждане на ВиК инфраструктура
15.3.2021 г.

Дейност 2 обхваща всички мерки, чрез които ще се постигне пълно съответствие на агломерация Русе с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. Предвидените инвестиции целят и повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване на загубите на вода във водопреносната мрежа и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

За решаване на идентифицираните проблеми са предвидени следните инвестиции:

По компонент „Водоснабдяване”

  • Подмяна и модернизация на системите за обеззаразяване и дезинфекция при ПС „II подем“, гр. Русе.
  • Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС „II подем“ до НР 2 x 5500 м3 (Изток), НР 2 x 5500 м3 (Средна зона), НР 5 500 м3 и НР 2 700 м3 при ПС „III подем“ и на арматурите в сухите камери на напорните резервоари. Трите съществуващи довеждащи водопровода ще се заменят с два нови по трасето на съществуващите (в техния сервитут). Общата дължина на предвидените за реконструкция трасета е 10,205 км.
  • Реконструкция и рехабилитация на водопроводни участъци и зони с висока концентрация на загуби на вода от водопроводната мрежа в гр. Русе с дължина 63,261 км с диаметър от Ф110 до Ф500 мм. Реконструкция и изграждане на 2467 бр. СВО, изграждане на 9 бр. водомерни шахти, система за повишаване на налягането ПС „Здравец“ и на 3 бр. шахти PRV. Обособяване на зони за управление на водопотреблението/налягането.

По компонент „Събиране и отвеждане на отпадъчни води”

  • Реконструкция на канализационни мрежи в централна градска част (ЦГЧ), гр. Русе;
  • Реконструкция на канализация в централна градска част (вкл. доизграждане на главен клон I, реконструкция на колектор „3-ти март“ и колектор „Чипровци“ ) - L=3, 154 км; изграждане на ДШ - 1бр, СКО 400 бр. и дъждовни оттоци 214 бр.;
  • Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“; изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа;
  • Изграждане на битова канализация, L = 33,8 км; изграждане на 8 бр. КПС и 2 450 бр. CKO; изграждане на дъждовна канализация – L = 3,0 km; изграждане на отвеждащ колектор L = 3,15 км и 5 бр. КПС; реконструкция на Главен колектор X („Елхим“), колектор „3-ти март“, отливни канали и тласкатели L= 3,79 км; 2 бр. дюкерни шахти и 4 бр. дъждопреливници, 168 бр. дъждовни оттоци;
  • Доизграждане на канализационни колектори;
  • Реконструкция на колектор „България“, колектор „Чипровци“ и канал по ул. „Борисова“, изграждане на колектор и хидравлични връзки по бул. Цар Освободител, обща дължина L=2,25 км; изграждане на задържателен резервоар V=1356 м3 под бул. „Христо Ботев“; изграждане на дъждопреливник – 1 бр.

Дейност 2 е разделена на поддейности, като всяка поддейност е конкретен обект:

ПД1: ОБЕКТ 1: Изпълнение на СМР за обект: Подмяна на чугунен водопровод Ф100 мм и Ф200 мм с чугун Ф100 мм с дължина L=117 м и Ф200 мм с дължина L=266 м и СВО, по ул. „Църковна независимост“, гр. Русе

ПД2: ОБЕКТ 2: Инженеринг на обект: Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе

ПД3: ОБЕКТ 3: Инженеринг на обект: Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе

Инженеринг на обект: етап I – „Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Инженеринг на обект: етап II − „Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

ПД4: ОБЕКТ 4: Инженеринг на обект: Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“; изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа

ПД5: ОБЕКТ 5: Инженеринг на обект: Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС II подем до ПС III подем“.

 

Информация за сключени договори

Изпълнител

Договор №

Стойност на договора

Предмет

РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН ЕАД

С-9076254/15.06.2018 г.

149 757.83 лв.

Изпълнение на СМР за обект: Подмяна на чугунен водопровод Ф100 мм и Ф200 мм с чугун Ф100 мм с дължина L=117 м и Ф200 мм с дължина L=266 м и СВО, по ул. „Църковна независимост“, гр. Русе

Стойност на договорите за инженеринг по проекта след сключване на допълнителни споразумения, свързани с изменение на цената на съответните договори за обществена поръчка в резултат на инфлация

Изпълнител

Договор №

Стойност на договора

Предмет

Обединение „Роан-Русе“ ДЗЗД/

С-0013-2019/18.09.2020 г.

37 805 573,83 лв.

Инженеринг на обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа“

ДЗЗД „ВиК Средна Кула 2019“

С-2019-0021-2/12.02.2021 г.

22 689 603,05 лв.

Инженеринг на обект: Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II − „Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Обединение „ПОДЕМСТРОЙ 2020“ ДЗЗД

C-2019-0019/19.02.2021 г.

19 022 175,81 лв.

Инженеринг на обект: „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС „II подем“ до ПС „III подем“

ДЗЗД „ВиК Русе 2020“

С-2019-0021-1/05.03.2021 г.

8 562 168, 72 лв.

Инженеринг на обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I − Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи"

ДЗЗД „Русе-ВиК“

C-2020-0002/22.03.2021 г.

17 336 615, 73 лв.

Инженеринг на обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“