Подготовка на проекта
15.3.2021 г.

Основната част от подготвителната работа е организирането и провеждането на процедури по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите, които няма да се реализират от бенефициента, както и всички други дейности по издаване на разрешителни, необходими за изпълнение на строителството. За целта ще се подготвят необходимите документации за избор на изпълнители съгласно изискванията на ЗОП, ще бъде организирано провеждането на самите поръчки, включително осигуряване на членове на комисиите за оценка на подадените оферти. Във връзка с издаването на разрешение за строеж и изпълнението на строително-монтажните работи трябва да се съгласуват идейните проекти с експлоатационните дружества и да се осъществи предварителна оценка на съответствие на идейните проекти, включени в проектното предложение.

В рамките на изпълнение на дейността бенефициентът ще предприеме всички необходими стъпки, за да подготви безпроблемната реализация на инвестиционните мерки.

Информация за сключени договори

Изпълнител

Договор №/Дата на сключване

Стойност на договора (без ДДС)

ДЖИ ЕНД АЙ ООД

У-9084997/ 21.02.2019

68 913.00 лв.

Д ЕНД Д КОНСУЛТИНГ ООД

У-9087243/14.06.2019

56 455.00 лв.