Повишаване ефективността на ВиК оператора
15.3.2021 г.

Дейност 6 по същество се състои от две поддейности:

  • Интеграция на система за мониторинг на преливници и ключови точки по канализационната мрежа

Основните ползи от внедряването на мониторинговата система се изразяват в по-ефективното управление и експлоатация на ВиК мрежите благодарение на съхранената и обработена информация и възможностите за по-целенасочено разходване на средства за реконструкция и рехабилитация на съществуващата канализационна мрежа. С изграждането на системата ВиК операторът ще разполага с инструмент за контрол и превантивни действия в случай на преливанията в сухо време, както и с данни, позволяващи проследяването на тенденциите в поведението на преливниците при дъждове с различна продължителност и интензивност.

  • Актуализация на ГИС, интегриране на експлоатация и система за отчитане на продажби

В рамките на проекта следва да се модернизира съществуващата интегрирана географска информационна система (ГИС), която обхваща информация за ВиК инфраструктурата за територията, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе. Системата е вече проектирана и изградена чрез подходяща архитектура и целта на модернизацията е да се доусъвършенства в посока интегриране на експлоатацията в системата за продажби.

Данните на системата ще се съхраняват и управляват в интегрирана релационна база от данни, геосървърът и приложните услуги ще осигуряват реализиране на основната бизнес логика по обработване на данните и предоставяне на услугите, а потребителските приложения ще предоставят необходимия интерфейс за взаимодействие на потребителя със системата и представяне на резултата от реализираната бизнес логика, свързана с управлението на активите и процесите във ВиК сектора в рамките на обособената територия.

 

Информация за сключени договори

Изпълнител

Договор №/Дата на сключване

Стойност на договора (без ДДС)

Предмет

1.

ДЗЗД „АкваГИС 2020“

У-2020-0012/ 20.09.2021 г.

580 080.00 лв.

Актуализация на ГИС, интегриране на експлоатация и система за отчитане на продажби

2.  „КЮБИКО“ ООД У-0019-2022/16.12.2022 г. 577 000 лв. Внедряване на специализирана система за мониторинг на преливници и ключови точки по канализационната мрежа