Осигуряване на строителен надзор
15.3.2021 г.

Дейност 3 има за цел да осигури строителен надзор по време на изпълнение на инвестиционните мерки. Общо 5 от строителните договори ще се изпълняват съгласно договорните условия на ФИДИК (Жълта книга), като консултантът, който ще осъществява строителен надзор, ще изпълнява и функциите на инженер по ФИДИК.

                    

Информация за сключени договори

Изпълнител

Договор №/Дата на сключване

Обща стойност на договора (без ДДС)

Строителен обект

1.

ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ СКАД"

У-0016-2019/10.11.2020

940 000.00 лв.

•          Инженеринг на обект: Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе

Инженеринг на обект:

Етап I – „Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Инженеринг на обект:

Етап II − „Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

•          Инженеринг на обект: Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе

2.

Обединение „ВОДНАДЗОР РУСЕ 2019“

У-0014-2019/09.12.2020

1 080 200.00 лв.

•          Инженеринг на обект: Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“; изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа

•          Инженеринг на обект: Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС „II подем“ до ПС „III подем“