Информация и публичност на проекта
15.3.2021 г.

Изпълнението на дейността включва различни по вид мерки за информация и комуникация с цел информиране на обществеността за получената от ВиК оператора подкрепа от Европейския съюз при реализирането на проекта. Накратко, това са поставяне на информационни билбордове и табели, организиране на официални церемонии и пресконференции, подготовка и разпространение на промоционални материали за различните събития; създаване на интернет страница; медийни публикации и др.

Информация за сключени договори

Изпълнител

Договор №/Дата на сключване

Стойност на договора (без ДДС)

Предмет

„Милива” ООД

У-2020-0003/26.04.2021 г.

82 400.00 лв.

„Изпълнение на дейностите по информация и публичност по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Русе“

„Милива“ ООД

У-2020-0005/20.05.2021 г.

10 726.50 лв.

„Изпълнение на дейностите по информация и публичност по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Русе“ (предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение)