Съобщение във връзка с аварии по главен водопроводен клон, който захранва с вода квартал „Здравец - изток“
11-ное-2021

През последните седмици зачестиха авариите по главния водопроводен клон, чрез който се осъществява водоснабдяването на кв. „Здравец − изток“ в гр. Русе. Възникналите проблеми се дължат на факта, че етернитовите тръби, от които е изграден водопроводът, са амортизирани и в момента са в лошо експлоатационно състояние.

Схемата на водоснабдяването на кв. „Здравец − изток“ е едностранна: водата, която постъпва в квартала, се подава по един главен водопроводен клон, който се захранва с вода от напорен резервоар, разположен на голямо разстояние от квартала. За да стигне водата до високите етажи на сградите (т. нар. „висока зона“), е необходимо да измине дълъг път. Ето защо, когато възникне авария, се налага да се спре водоподаването на целия квартал. От друга страна, мрежата работи при много високо налягане, за да се осигури водоснабдяването на по-високо разположените апартаменти. Високото налягане при водоподаването е друга от основните причини за авариите по мрежата.

В рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ е предвидено да се осигури алтернативно водоснабдяване чрез изграждане на помпена система за повишаване на налягането, която ще бъде разположена в самия квартал. Паралелно с това ще бъдат подменени по-голямата част от остарелите водопроводи, както и довеждащият водопровод, който водоснабдява кв. „Здравец − изток“. Водопроводът е с обща дължина от приблизително 5 км и се състои от тръби с голям диаметър (от 300 до 500 мм), като до този момент със собствени средства дружеството ни е подменило 1 км. Останалата част от тръбите по трасето на водопровода ще бъдат подменени в рамките на инфраструктурния ни проект, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, както и с кредит от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Призоваваме гражданите и гостите на град Русе да проявят търпение и разбиране, ако в хода на работата ни се налага водоподаването да бъде спирано за определен период от време. Екипите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе правят всичко възможно, за да отстраняват проблемите по мрежата в най-кратък срок. Вярваме, че възникващите неудобства ще бъдат временни, тъй като благодарение на инвестиционната ни програма и проекта ни по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ значителна част от амортизираната ВиК мрежа в града ще бъде подменена, което ще доведе до намаляване на броя на авариите и до подобряване на качеството на предлаганите от нас услуги.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.