Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване
23-ное-2021

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради подвързване на сградно водопроводно отклонение за ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ в гр. Русе на 24.11.2021 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване по бул. „Липник“ в участъка от спортна зала „ОЗК Арена Русе“ до бензиностанция „Еко“, като ще бъдат засегнати следните абонати: бензиностанция „Еко“, ПГ по туризъм и потребители по бул. „Липник“.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.