Програма на СМР по проекта за периода 31.05.2021 г. – 06.06.2021 г.
28-май-2021

Програма на строително-монтажните работи (СМР) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 31.05.2021 г. – 06.06.2021 г.

Обект 4

Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа

Изпълнител

Обединение „РОАН-РУСЕ“ /ДЗЗД/

СМР във връзка с етап 1 „Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа“

  • Ще продължат строително-монтажните работи по водопровода по ул. „Св. Димитър Басарбовски“ (гр. Русе) в участъка от пресичането на улицата с жп линията на км 7+508 на жп линията до Дъговия мост на бул. „България“.
  • Ще се извършат строително-монтажни работи в участък „Изграждане на отвеждащ колектор“ по ул. „Пристанищна“ до Сарайския мост.
  • Ще продължат строително-монтажните работи по канализацията по ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в района на Дъговия мост.
  • Ще се извършат строително-монтажни работи по ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в района на „Елхим“.

СМР във връзка с етап 2 „Доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“

  • Ще се извършат строително-монтажни работи по канализация в кв. „Средна кула“ – махала „Трите гълъба“, ул. „Елисавета Багряна“ и ул. „Дъбрава“.
  • Ще започне извършването на строително-монтажни работи по ул. „Басарбовска“.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.