Програма на СМР по проекта за периода 14.06.2021-20.06.2021
11-юни-2021

План на строително-монтажните работи (СМР) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД  Русе“ за периода 14.06.2021 г. – 20.06.2021 г.

Обект: „Инженеринг на обект: Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. Средна кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа

Изпълнител: Обединение „Роан-Русе“

Квартал

Улица/участък/отсечка

Тип дейност

Организация на движението

Отвеждащ колектор

ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в участъка от пресичането на улицата с жп линията на км 7+508 до Дъговия мост на бул. „България“

Подмяна на водопровод и СВО

Улицата няма да бъде затворена за движение.

Отвеждащ колектор

ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в участъка от фирма „Ел Стар“ до разклона с републикански път

Изкопни работи, разбиване на скала, полагане на канални тръби и засипване

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

Отвеждащ колектор

Гл. клон X

Изкопни работи, полагане на канални тръби и засипване

Няма ВОБД, тъй като се намира в зелени площи извън пътното платно.

Отвеждащ колектор

Авариен изпускател на КПС 11 по ул. „Св. Димитър Басарбовски“

Подготвителни работи по авариен изпускател

Улицата няма да бъде затворена за движение.

Отвеждащ колектор

Гл. клон XVI.1 по ул. „Пристанищна“ под Сарайския мост

Изкопни работи, полагане на тръби и други по канализация

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

Отвеждащ колектор

Отвеждащ колектор по ул. „Св. Димитър Басарбовски“ под Сарайския мост

Изкопни работи, полагане на тръби и други по канализация

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

Отвеждащ колектор

Клон Х.1 по ул. „Даскал Аверкий“

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби, направа на монолитни шахти

Улицата няма да бъде затворена за движение.

кв. „Средна кула“ Махала „Трите гълъба“ - ул. „Елисавета Багряна“ в участъка от ул. „Дъбрава“ до ул. „Слав“ и по ул. „Елисавета Багряна“ в участъка от ул. „Цанко Дюстабанов“ до ул. „Игликина поляна“ Изкопни работи, полагане на тръби и други по канализация

           Улицата ще бъде затворена

            за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

Гл. кл. XVI по ул. „Морава“, махала „Трите гълъба“ в кв. „Средна кула“

Подготвителни работи и полагане на тръби по водопровод

Улицата няма да бъде затворена за движение.

кв. „Средна кула“

Кръстовището на ул. „Св. Димитър Басарбовски“ и ул. „Йордан Йовков“ в началото на кв. „Средна кула“

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата няма да бъде затворена, движението ще се извършва в едното пътно платно.

кв. „Средна кула“

ул. „Бели Лом“ в кв. „Средна кула“

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

кв. „Средна кула“

ул. „Чудомир“ в участъка от ул. „Бели Лом“ до ул. „Кранево“ в кв. „Средна кула“

Изкопни работи, полагане и засипване на канални тръби

Улицата ще бъде затворена за движение на МПС.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.