Програма на СМР по проекта за периода 10.05.2021 г. – 16.05.2021 г.
07-май-2021

Програма на строително-монтажните работи (СМР) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 10.05.2021 г. – 16.05.2021 г.

Обект 4

Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа

Изпълнител

Обединение „РОАН-РУСЕ“ /ДЗЗД/

СМР във връзка с етап 1 „Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа“

  • Ще продължат строително-монтажните работи по водопровода на ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в участъка от ул. „Света Петка“ до преди жп линия на к. 7+508 на жп възел Русе. Движението по улицата няма да се спира.
  • Ще се извършат строително-монтажни работи в участък  „Изграждане на отвеждащ канализационен колектор“. Ще се изпълняват изкопни работи и разбиване на скала между РШОК 15.1 и РШОК 15 по ул. „Св. Димитър Басарбовски“. Ще бъде въведена временна организация и безопасност на движението по проект, съгласуван с Община Русе.
  • Ще стартират подготвителни работи по ул. „Даскал Аврелий“.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.