На 17-ти септември ще се проведе официална церемония „Първа копка“ във връзка с изпълнението на проекта
13-сеп-2021

На 17-ти септември 2021 г. от 10.30 часа ще се проведе официална церемония „Първа копка“ във връзка с изпълнението на проект № BG16М1ОР002-1.016-0001 - „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

Събитието ще се състои на входа на квартал „Средна кула”, в непосредствена близост до обект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула” и кв. „Долапите”, изжраждане на отвеждащ колектор и реконструкция  на прилежаща ВиК мрежа“.

В рамките на тържествената церемония ще бъде представена кратка информация за проекта и неговото изпълнениe към момента на представители на средствата за масово осведомяване.

За участие са поканени и официални гости, имащи отношение към създаването, финансирането и изпълнението на проекта.

Събитието ще се проведе при строго спазване на противоепидемичните мерки, които ще действат към 17.09.2021 г.

Проектът е на обща стойност 128 901 043.00 лв. (след актуализация на бюджета във връзка с реалната стойност на сключените договори за обществени поръчки), а общата му продължителност е 54 месеца.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.