На 10.06.2021 г. ще се проведе начална пресконференция по проекта
08-юни-2021

На 10 юни 2021 г. ще се проведе начална пресконференция във връзка с изпълнението на проект № BG16М1ОР002-1.016-0001 - „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Проектът е на обща стойност 131 783 167.65 лв., а общата му продължителност е 54 месеца.

В рамките на пресконференцията екипът за управление на проекта ще представи подробна информация за проекта и неговите цели, източниците на финансиране, дейностите, предвидени за изпълнение, както и очакваните резултати от тях на представители на средствата за масово осведомяване.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.