На 10.06.2021 г. се състоя официално представяне на проекта
11-юни-2021

 

   

 

На 10 юни 2021 г. в зала „Св. Георги“ на Община Русе се проведе начална пресконференция във връзка с изпълнението на проект № BG16М1ОР002-1.016-0001 – „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, по който бенефициент е „ВиК“ ООД  Русе. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и „ВиК“ ООД − Русе.

Проектът е на обща стойност 131 783 167.65 лв., от които 81 492 564.85 лв. са финансова подкрепа от от Кохезионния фонд, 14 381 040.85 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет и 13 947 248.52 лв. собствен принос. Продължителността на проекта е общо 54 месеца, от 15.08.2019 г. до 15.02.2024 г., с включени 5 месeца за окончателно отчитане и плащане по проекта.
В рамките на пресконференцията ръководителят на проекта – г-н Стоян Нейчев, представи подробна информация за проекта и неговите цели, източниците на финансиране, сключените договори, както и за напредъка в изпълнението на дейностите и очакваните резултати от тяхното реализиране. Освен това г-н Нейчев призова гражданите да проявят търпение и разбиране, тъй като строителната дейност ще предизвика неудобства, които няма как да бъдат избегнати. Във връзка с това беше посочено, че на интернет страницата на проекта (http://opos.vik-ruse.com/) ще се публикува информация за планираните строително-монтажни работи и съобщения за планово нарушаване на нормалното водоподаване, като беше обявено, че информация за планираните спирания на водата ще се публикува и в раздел „Актуална информация“ в началната страница на уебсайта на дружеството (https://www.vik-ruse.com/).
Проектирането и изграждането на ВиК инфраструктурата обхваща всички мерки, чрез които ще се постигне пълно съответствие на агломерация Русе с изискванията на Директива 91/271/ЕИО по отношение на събирането, отвеждането и пречистването на отпадъчни води. Предвидените инвестиции целят и повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване на загубите на вода във водопреносната мрежа и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

 

Добавени файлове
Презентация_начална_пресконференция.pdf
1,49 MB