Д-р инж. Сава Савов за мащабния ВиК проект в гр. Русе
07-сеп-2021

Дългоочакваният проект, благодарение на който ще се изгради канализация в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“ в гр. Русе, вече е в процес на реализация. За повечето жители на крайдунавския град проектът на ВиК – Русе се свързва преди всичко с присъединяването на жителите на двата квартала към градската канализационна мрежа. В действителност обаче в рамките на проекта ще се реконструира и голяма част от амортизираната ВиК мрежа в различни райони на града, което ще доведе до намаляване на загубите на вода при водоподаването. Освен това се предвиждат инвестиции в географска информационна система и в система за мониторинг на преливници и ключови точки по канализационната мрежа. Повече за самия проект и ползите от неговото реализиране разказа д-р инж. Сава Савов, управителят на „ВиК“ ООД – Русе.

 

Г-н Савов, как възникна идеята за проекта?

Както може би знаете, преди няколко години Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи разработването на Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от четиринайсет ВиК дружества, сред които и ВиК − Русе. Целта на разработките беше да се изготви щателен анализ на състоянието на ВиК системите и съоръженията, за да се предложат осъществими варианти за инвестиране в подобряването на ВиК инфраструктурата. Въз основа на проучванията бяха подготвени проектни предложения, с които съответните ВиК дружества кандидатстваха за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Финансовата подкрепа, която трябваше да получат ВиК проектите, се осигурява по приоритетна ос 1 („Води“) на програмата, като през програмен период 2014-2020 г. финансовият ресурс е ориентиран към агломерации с над 10 000 екв. ж.

След като прединвестиционното проучване за нашата обособена територия беше изготвено, във ВиК – Русе се сформира звено за подготовка на проектното предложение, като формулярът за кандидатстване трябваше да бъде подаден в Министерството на околната среда и водите до 23 април 2019 г., но ние успяхме да го подадем през февруари. На 31 юли същата година сключихме Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проекта. Голяма част от средствата, над 80 млн. лева, са от Кохезионния фонд на Европейския съюз, а финансовата помощ от държавния бюджет е над 14 млн. лева. ВиК – Русе също има финансово участие в реализирането на проекта. За целта беше сключен договор за заем с Европейската банка за възстановяване и развитие.

Разкажете повече за договора за заем. Защо взехте решение да изтеглите кредит, след като проектът ще получи държавно и европейско финансиране?

ВиК – Русе вече има опит в това отношение. Част от средствата, с помощта на които се реализира Интегриран воден проект за гр. Русе по програма ИСПА преди повече от десет години, бяха осигурени по същия начин. Тогавашният проект, в чието изпълнение взехме участие, беше също толкова значим и мащабен – беше изградена и въведена в експлоатация Градската пречиствателна станция за отпадъчни води, беше подменен един от магистралните водопроводи, по които се доставя вода от помпена станция „I подем“ в гр. Сливо поле до Русе. Беше реконструирана ВиК мрежа и в самия град, а част от оборудването в няколко помпени станции беше подменено.

Средствата, които ВиК – Русе ще получи от Европейската банка за възстановяване и развитие, се отпускат като финансов инструмент, който допълва безвъзмездната финансова помощ, като той се осигурява по споразумение между Фонда на фондовете и Европейската банка за възстановяване и развитие и е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“. Парите, които ще получим по това направление, се отпускат под формата на дългосрочни заеми. Бих могъл да заявя, че поддържаме добра комуникация с банката, на която регулярно подаваме информация за всички сключени договори по проекта, както и за напредъка в тяхното изпълнение. Вече е извършено първо усвояване на заемни средства в размер на близо 1 млн. лева.

Какво е предвидено да се осъществи в рамките на проекта?

В проекта са заложени инвестиции в редица дейности, като основните, разбира се, са свързани с изграждането на ВиК инфраструктура. Строителството по проекта е разпределено в четири обекта, като един от тях, „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе“, е разделен на два етапа или подобекта. В рамките на обект „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“ ще се реконструират над 21 км водопроводи, ще се реконструират и участъци от канализационната мрежа в централната част на града, колектори и др. Що се отнася до двата етапа общо предвидените за реконструкция водопроводи са с дължина 35,5 км. Очакванията са, че с реконструкцията на голяма част от амортизираните проводи драстично ще се редуцира броят на авариите и ще се ограничат загубите на вода по мрежата. Скоро плаването с каяк по бул. „Христо Ботев“ при обилни валежи ще остане в историята, тъй като под булеварда ще се изгради задържателен резервоар. В момента мрежата там не може да поеме големи количества вода, затова често при интензивни валежи се образува езеро. Резервоарът, който ще бъде изграден в рамките на проекта, ще подобри значително отводняването, тъй като ще позволи контролирано пропускане на събраните води по мрежата. Друг важен за града строителен обект е „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС II Подем до ПС III Подем“. Повечето русенци знаят, че захранването на града с вода се осъществява основно от Сливо поле. В терасата на р. Дунав в сливополското землище са изградени осем кладенеца тип „Раней“, откъдето се подава непрекъснато вода към Русе по два напорни водопровода ф1200. Тези водопроводи стигат до помпена станция „II подем“ (по пътя за с. Николово, след кръговото на бившата „Мототехника“), където водата се припомпва и се довежда до градските напорни резервоари. Захранването на напорните резервоари в момента се извършва чрез три довеждащи водопровода, които често аварират и са в лошо техническо състояние. В рамките на проекта амортизираните водопроводи ще се заменят с два нови от чугунени тръби с обща дължина от 10,205 км, които ще се положат по трасето на старите. От особено значение за града е и изграждането на канализация в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, което вярвам, че значително ще подобри живота на гражданите в двата квартала.